مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندیSSL Certificate Budget

A full Sectigo (formerly Comodo) SSL Certificate to secure your website
SSL Certificate Pro

A full Comodo (formerly Comodo) SSL Certificate to secure your website
SSL Extended Validation (EV) Certificate

This SSL certificate is a Full SSL certificate, this will cover your web site.
Note that the EV certificate requires additional validation steps and may take longer to process.
SSL Multi-Domain UC Certificate

This is a Multi-Domain UCC/SAN SSL certificate sharing the same company details across all domains. Includes 3 domains initially.Additional domains can be added on as additional options.

Price includes secure hosting space.
SSL Premium Wildcard Certificate

A Premium SSL Wildcard Secure Certificate with Organisational Validation covering *.yourdomain.tld
Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.237.94.109) وارد شده است.