مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندیColdfusion Starter Hosting

400MB Webspace - 3GB Bandwidth - 5 Email boxes - 3 FTP accounts -
Coldfusion Bronze Hosting

3GB Webspace - 40GB Bandwidth - 10 Email boxes - 50 FTP accounts
Coldfusion Silver Hosting

5GB Webspace - 80GB Bandwidth - 100 Email boxes - 100 FTP accounts
Coldfusion Gold Hosting

10GB Webspace - 200GB Bandwidth - 500 Email boxes - 500 FTP accounts - 5 x MYSQL database - 1 x MS SQL Server database.
Coldfusion Reseller Lite

10 Coldfusion Domains - 40GB Webspace - 300GB Bandwidth - 200 Email boxes - 500 FTP accounts
Coldfusion Reseller Pro

10 Coldfusion Domains - 120GB Webspace - 80GB Bandwidth - 9999 Email boxes - 99999 FTP accounts
Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.226.241.176) وارد شده است.