مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندیDatabase Only Account

Database Only Account - Databases must be purchased as additional options.
Database storage quota

This will allow you to increase the quota for the selected database
Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (52.3.228.47) وارد شده است.