مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندیCloud VPS Starter

1GB RAM
40GB HDD
250GB Bandwidth
Cloud VPS Bronze

2GB RAM
60GB HDD
500GB Bandwidth
Cloud VPS Silver

4GB RAM
80GB HDD
1000GB Bandwidth
Cloud VPS Gold

8GB RAM
120GB HDD
Unmetered Bandwidth**
VDS Bronze

2 CPUs
6GB RAM
100GB SSD Storage
250GB Data Transfer
VDS Silver

4 CPUs
12GB RAM
200GB SSD Storage
500GB Data Transfer
VDS Gold

6 CPUs
18GB RAM
300GB SSD Storage
1000GB Data Transfer
VDS Platinum

8 CPUs
24GB RAM
400GB SSD Storage
Unmetered Bandwidth*
Plesk DNS Sync

Use this if you have a Plesk panel on your server which will then sync back to Host-it ns4.srv.host-it.co.uk, ns5.srv.host-it.com and ns6.srv.host-it.co.uk
Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.208.202.194) وارد شده است.